สสช.สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ภาครัฐหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจ e-Commerce

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ภาครัฐหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจ e-Commerce สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและพัฒนาการของการประกอบธุรกิจ e-Commerce ทั่วประเทศ หรือ e-Commerce Survey ครั้งที่ 3 โดยจะสำรวจทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทำ จำนวนคนทำงาน การตลาด ค่าใช้จ่าย มูลค่าการขาย การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า ความต้องการบุคลากร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่สถานประกอบการหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์และจัดการกองทุนรวม ที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุน สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปจัดทำแผนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ทั้งในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ ใช้ในการจัดหามาตรฐานการสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ประกอบการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้หรือขยายตลาดและฐานลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ ขณะที่ภาคประชาชนจะได้ประโยชน์จากการได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า / บริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก มั่นใจ เป็นธรรม และมีความปลอดภัยมากขึ้น เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการสำรวจสถานภาพธุรกิจ e-Commerce ของประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกิจ e-Commerce รวมทั้งดูแลให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น