สพท.นราธิวาส เขต 2 มอบทุนการศึกษา โครงการภูมิทายาท จำนวน119ทุน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สพท.นราธิวาส เขต 2 มอบทุนการศึกษา โครงการภูมิทายาท จำนวน119ทุน รวม 3 ล้านบาท แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ที่โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต2 จัดพิธีรายงานตัวปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา2552 แก่นักเรียนในสังกัด ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับ จำนวน 119ทุน เป็นเงิน 3ล้านบาท ใน3กลุ่มหลัก คือกลุ่มทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท กลุ่ม2 ทุนสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนของรัฐ จำนวน36ทุนๆละ30,000บาท แยกเป็นทุนการศึกษา ตำบลละ1 คน จำนวน29คน และทุนการศึกษาโรงเรียนดีมีชื่อเสียงจำนวน7คน และกลุ่มที่3 สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ในโรงเรียนของรัฐ จำนวน 43ทุน ๆละ 40,000บาท แยกเป็นทุนการศึกษา ตำบลละ1 คน จำนวน29คน และทุนการศึกษาโรงเรียนดีมีชื่อเสียงจำนวน14 คน โดยกลุ่ม2และกลุ่ม3 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องที่มอบให้จนกระทั่งจบการศึกษาในแต่ละระดับ นายนิพัฒน์ มณี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต เพราะปัยหาจากสถานการณ์ความไม่สงบส่งผลต่อการ ด้าน นส.ซูมาดี ฮาลา และนส.นริศรา ยา ซึ่งเป็นนักเรียน2คนที่ได้รับทุนครั้งนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะตั้งใจเรียนและ ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของตนเอง ส่วนนางรูฮานี กะมิง ผุ้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนภูมิใจที่บุตรของตนได้รับทุน เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมได้ และดีใจที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันยังมีนักเรียนอีกมากที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จึงอยากให้มีการสนับสนุนต่อเนื่อง สำหรับการใช้จ่ายเงินจากทุนการศึกษาภูมิทายาทของนักเรียนทุกคนนั้นได้มีการเปิดบัญชีกับธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก และการเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องมีการลงนามของ ผอ.โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบ และนักเรียนเจ้าของทุนเพื่อให้นักเรียนบริหารจัดการทุนการศึกษาที่ได้รับเกิดประโยชน์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง