โคราช ลงนามพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครราชสีมา ลงนามบันทึกความเข้าใจ การดำเนินงานพัฒนารูปแบบการบูรณาการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และเสริมสร้างกลไกที่ยั่งยืนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า คณะทำงานศูนย์ประสานงานประชาคมเอดส์ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และเสริมสร้างกลไกที่ยั่งยืนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนดำเนินการตามโครงการฯ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีคณะทำงานป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน จัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1- 7 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ด้านนายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 6 กล่าวว่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งยุทธศาสตร์ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ครอบคลุมการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา การช่วยเหลือเด็กนักเรียนเมื่อมีผลกระทบจากเรื่องเพศและเอดส์ และการส่งเสริมกิจกรรมแกนนำเยาวชนรณรงค์ป้องกันเอดส์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิทยากรด้านเอดส์และเพศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 เพื่อให้มีการทำความเข้าใจหลักการสำคัญครอบคลุมการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา รวมทั้งประยุกต์จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม