นายกฯ ระบุ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทำได้จริง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี มอบโอวาทเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ทำได้จริง ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการให้มทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบโอวาทเรื่อง เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพทำได้จริง แก่ผู้บริหาร ข้าราชการผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนากับนักเรียน ผู้ปกครอง ในระหว่างการประชุมรายงานติดตามผลนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ที่ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร สำหรับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ทำได้จริง ถือเป็นวาระเร่งด้วนที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้ทุกคนรับโอกาสทางการศึกษาเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพให้ครอบคลุมโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน การศึกษานอกระบบและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแยกเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนเอกชน เรียนฟรี 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในส่วนของเด็กที่สละสิทธิ์เรียนฟรี รัฐบาลจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปพัฒนาโรงเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประมาณ 600 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพทำได้จริง ประกอบด้วย 5 รายการ คือ ฟรีค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมีธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้รับตลอด 15 ปี แห่งการเรียนรู้ และในการเปิดเทอมปีการศึกษา 2552 ก็มีความพร้อมให้ทุกคนได้รับโอกาสเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ