สำนักงานเกษตร จ.ตราด เป็นเจ้าภาพประชุมเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพประชุมเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ด้านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เตรียมส่งเสริมพื้นที่เกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วยเกษตรกร วันนี้(17พ.ค.52)สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย นายวสันต์ บุญห่อ เกษตรจังหวัดตราด พร้อมเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก และหัวส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวาระปกติเกี่ยวกับการบริหารพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร การแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออก ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขต 3 จังหวัดระยอง เกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมการเกษตร อาทิ การอบรมบุคลากรเพื่อขยายการตลาดผลิตผลทางการเกษตรแนวทางการส่งเสริมการเกษตร การแก้ปัญหาด้านการเกษตรพืชไร่ พืชสวน และพืชพลังงาน โดยเฉพาะด้านผลผลิตผลไม้ที่อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยข้อมูลผลผลิตผลไม้ในภาคตะวันออกปรากฏว่าผลผลิตส่วนใหญ่ลดลง อาทิ ทุเรียนลดลง 7.75 เปอร์เซ็นต์ เงาะลดลง 15.38 เปอร์เซ็นต์ มังคุดลดลง 5.51 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลผลิตลองกองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7.75 เปอร์เซ็นต์ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มีนโยบายส่งเสริมให้พื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออก มีพื้นที่การเกษตรที่น่าจะผสมผสานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน เพราปกตินักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติและพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้ว หากมีการบริหารจัดการและพัฒนาสวนผลไม้ ตลอดจนแปลงเกษตรและพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนได้มากขึ้น