อบต.วังกระแจะ ดึงผู้นำชุมชนร่วมทำแผนแบบมีส่วนร่วม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.วังกระแจะ ดึงผู้นำชุมชนร่วมทำแผนแบบมีส่วนร่วมตามโครงการพัฒนาเมืองตราดน่าอยู่ นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด กล่าวภายหลังเปิดอบรมแกนนำหมู่บ้านเพื่อทำแผนแบบมีส่วนร่วมตามโครงการเมืองตราดน่าอยู่ ว่า ตามที่จังหวัดตราดมีนโยบายดำเนินโครงการเมืองตราดน่าอยู่ โดนเน้นให้ทุกชุมชนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และบ้านเรือนของประชาชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะปลอดภัย ไร้มลพิษ และสร้างความสวยงามให้กับหน้าบ้านของประชาชนทุกพื้นที่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะจึงจัดการอบรมแกนนำหมู่บ้านในทุกหมู่บ้านของตำบลวังกระแจะ ในเรื่องของการพัฒนาระบบความคิดของแกนนำหมู่บ้านผ่านแผนที่ความคิด การพัฒนาทักษะโดยถอดบทเรียนจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามมาตรฐานเมืองตราดน่าอยู่ พร้อมทั้งจัดทำแผนดำเนินงานในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเร่งขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน การเรียนรู้คุณธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านครอบครัวเข้มแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ตำบลวังกระแจะยกระดับสู่ชุมชนน่าอยู่ตามนโยบายเมืองตราดน่าอยู่