ศอ.บต.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้18 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เปิดเผยว่า จากการที่ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือกเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่พลาดโอกาสจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ ให้มีที่นั่งเรียนในปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,136 ทุนนั้น ขณะนี้การรับสมัครได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีนักเรียนสนใจสมัครทั้งสิน จำนวน 2,985 คน แยกเป็นจังหวัดปัตตานี จำนวน 882 คน จังหวัดยะลา จำนวน 675 คน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 813 จังหวัดสตูล จำนวน 390 และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 225 คน ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าปี 2551 จำนวน 36 คน โดยการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทางเว็ปไซต์ www.mua.go.th www.entrance.psu.ac.th โดยจะปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครก่อนสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 21พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 26 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 29 พฤษภาคม 2552