องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ จัดประชุมแก้ปัญหาการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดการประชุมพิจารณาปัญหาการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ที่ห้องประชุมสำนักงานองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต.ท่าโสม นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาปัญหาการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง โดยเฉพาะปัญหาการจราจร โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ นายอำเภอเกาะช้าง ตรวจสอบว่าหน่วยงานทั้ง 5 ประกอบด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลตำบลเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยินดีที่จะรับผิดชอบเส้นทางที่อยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยงานนั้นหรือไม่ แต่หากต้องการให้ อบจ.ตราด สนับสนุนหรือช่วยเหลือในเรื่องใด สามารถแจ้งหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่มีมติในเรื่องของผู้รับผิดชอบ แต่จะดำเนินการเพื่อรอการพิจารณาจาก อบจ.ตราดอีกครั้ง และจะมีการประชุมรายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป