เทศบาลเมืองระนอง เร่งมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองระนอง มอบเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยอดมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 751 ราย นายศรัณ ทรัพย์พิศาลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองระนองได้รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนั้น มีผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง มารับขึ้นทะเบียนจำนวน 751 ราย ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 500 บาท โดยแบ่งเป็นผู้ประสงค์รับเงินสดจำนวน 298 คน และเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 453 คน รวมยอดเงินทั้งสิ้น 375,500 บาท รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ขณะนี้ เทศบาลเมืองระนองได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ สามารถนำสมุดธนาคารไปตรวจสอบและเบิกเงินได้ตามธนาคารที่ได้แจ้งไว้ สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์จะรับเงินสด สามารถมาติดต่อรับเงินได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง ในวันเวลาราชการ โดยเตรียมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในกรณีที่เดือนต่อไปต้องการให้โอนเข้าบัญชี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7781-0033 ในวันเวลาราชการ