ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกระจายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อร่วมกันกระจายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดได้อย่างทั่วถึง นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้บริหารหรือผู้แทนเครือข่ายประมาณ 40 เครือข่าย ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการจากหลายกระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2554 มีเป้าหมายร่วมกันให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่กลุ่มนักเรียนในระบบ นอกระบบ และประชาชนทั่วไป มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พยายามจับมือกันทำงานให้เป็นภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้ไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง เป้าหมายสุดท้ายคือต้องการสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผล นำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากลงนามความร่วมมือแล้ว จะร่วมกันทำแผนปฏิบัติการ ทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เผยแพร่ จัดกิจกรรม เพื่อกระจายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ การสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง