จัดหางานจังหวัดยะลา เตือนนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดยะลา เตือนนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา กลุ่มหมดอายุ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ไปตรวจสุขภาพ และยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตามที่กรมการจัดหางาน ได้ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 จำนวน 4 กลุ่ม และกลุ่มสุดท้าย ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 นั้น เพื่อให้การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มสุดท้ายที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดำเนินการ ดังนี้ นำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย สำเนาบัตรประกันสุขภาพเดิม , สำเนา ทร.38/1 , ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือใบเสร็จรับเงินฯ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ คนละ 1,900 บาท และนำแรงงานต่างด้าวไปยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2552 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย แบบ ตท.13 , ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือใบเสร็จรับเงินฯ , ใบรับรองแพทย์ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง , ใบโควต้า , หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน และค่าธรรมธรรมใบอนุญาตทำงาน และคำขอฯ คนละ 1,990 บาท นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7336-2614 ในวันและเวลาราชการ