พก.เตรียมเสนอร่างรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการต่อนายกฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เตรียมเสนอร่างรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการต่อนายกรัฐมนตรี มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมประกาศรับรององค์กรที่ผ่านมาตรฐานครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้ นายสุพล บริสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พก.ได้เร่งจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรที่ให้บริการแก่คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยขณะนี้ได้เตรียมเสนอร่างดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้ลงนามเห็นชอบ เพื่อให้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ร่างระเบียบการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ จะเน้นการรับรองการประเมินมาตรฐาน เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคนพิการให้สามารถดูแลช่วยเหลือคนพิการในองค์กรได้ โดยมีรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน ซึ่งองค์กรคนพิการที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นต้องเป็นองค์กรเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งนี้ องค์กรด้านคนพิการสามารถยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลในระยะเวลา 90 วัน และจะมีประกาศผลรับรององค์กรด้านพิการที่ผ่านมาตรฐานภายในเดือนกันยายนนี้