สวท. จัดคอนเสิร์ตสมานฉันท์ สานสัมพันธ์คนไทย ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความรักความสามัคคี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตสมานฉันท์ สานสัมพันธ์คนไทย หวังใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความรักความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ นางกุณฑลี บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความขัดแย้งทางความคิด ส่งผลกระทบต่อความสามัคคีของชนในชาติ และเป็นปัญหาต่อ การพัฒนาประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานสื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของชนในชาติ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องเร่างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในสังคม โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ดจัดคอนเสิร์ต ภายใต้ชื่อ "คอนเสิร์ตสมานฉันท์ สานสัมพันธ์คนไทย หวังใช้เสียงเพลงและดนตรี เป็นสื่อในการลดความขัดแย้งของสังคม โดยการเชื่อมโยงบทเพลงจากนักร้องหลายรุ่น มาขับกล่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนรู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์ต่อกัน แม้ความคิดเห็นจะแตกต่างกัน "คอนเสิร์ตสมานฉันท์ สานสัมพันธ์คนไทย ในครั้งนี้ จัดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 24 พฤาคม 2552 เวลา 17.00 20.00 น. มีศิลปินดารานักร้องมากมาย อาทิ อ๊อฟ ศุภณัฐ AF2, มิวสิค AF4, สินเจริญ บราเธอร์ส, พลพล, แหวน ฐิติมา, อรวี สัจจานนท์, แมงปอ ชลธิชา, และ โฉมฉาย อรุณฉาน รวมทั้งพิธีกรรับเชิญ พันตรีวันชนะ สวัสดี จากภาพยนตร์เรื่อง "นเรศวร เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อขอรับบัตรเข้าชมฟรีได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-277-4022 ในเวลาราชการ