ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 09.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศโท อภิชาติ โกยสุขโข นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 51 เรื่อง 50 ปี คนดีแพทย์ทหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะผู้บริการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะกรรมการจัดทำหนังสือ 8 ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และหนังสือ อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมหนังสือดังกล่าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายชุมพล พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่เหลือจากการสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร 581 รูป ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีและคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา - นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ และคณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 8 ประจำปี 2551 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย บันทึกรักการอ่าน เพื่อออมทรัพย์ทางปัญญา จากการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - พลเอก พงศ์ทัศน์ เศวตเศรนี ที่ปรึกษาสโมสรไลออนส์วาสุกรี กรุงเทพฯ นำไลออนสุวรรณี รวมภัทรสินธุ บวรศุภกิจกุล นายกสโมสรไลออนส์ วาสุกรี กรุงเทพฯ ปีบริหาร 2551-2552 พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมการกุศลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร นิสิต นักศึกษา และประชาชน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ บริษัท ฮิวเลต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - นายยูทากะ มูรายามา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - นายเยื้อม พงษ์ชะอุ่มดี ประธานกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์ พร้อมเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ จากตำบลเฉนียง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือสุรินทร์ ตำบลทมอ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกเกษตรอินทรีย์ เพื่อทรงใช้ในกิจกรรมของกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร - นายอุกฤษฎ์ อัษฎาธร กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง พร้อมด้วย พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เวลา 17.09 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนิรันตราย (จำลอง) สองกษัตริย์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลา 18.19 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสมุทร มงคลกิติ ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของวัดหนองน้ำขุ่น ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นการส่วนพระองค์