เครือข่ายภาคประชาชนเปิดเวปไซต์ แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายภาคประชาชนเปิดเวปไซต์ แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม นายสมคิด ศิริวัฒนากุล คณะทำงานเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. กล่าวว่า เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองในระดับตำบลแล้ว 1,431 ตำบล พื้นที่เชื่อมโยงระดับภูมินิเวศน์ 13 แห่ง พร้อมกับการเชื่อมโยงในระดับอำเภอบูรณาการ 21 อำเภอ และจังหวัดบูรณาการ 3 จังหวัด เกิดตำบลต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน 50 แห่ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2552 เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ได้พัฒนาโครงการแผนชุมชนเชิงคุณภาพขยายผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 700 แห่ง และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของชุมชนให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและเชื่อมโยงประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค จึงได้จัดทำเวปไซต์ www.plan4thai.com ขึ้น เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน รูปธรรมความสำเร็จของชุมชนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้