สพท.จัดประเมินคุณภาพการท่องเที่ยวระดับจังหวัดใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดประเมินคุณภาพการท่องเที่ยวระดับจังหวัดใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ นายเสกสรรค นาควงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (สพท.) ร่วมกับสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดประเมินชี้แจงการดำเนินการ ตัวชี้วัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตัวชี้วัดของจังหวัด ถึงระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ในการประเมินการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการท่องเที่ยว และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้าใจในทางปฏิบัติ สำหรับมาตรฐานที่จะนำมากำหนดวิธีการ แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐานบริการท่องเที่ยว เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เช่น มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานการบริหารอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์ เชิงสุขภาพ และ มาตรฐานโฮมสเตย์ ทั้งนี้ ในปี 2551 ได้ประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใน 35 จังหวัด 37 แห่ง 16 มาตรฐาน และสำหรับปี 2552 จะมีการกำหนดแนวทางการประเมินจำนวนจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง