สธ. เชิดชู 22 ผู้ประกอบการ มอบรางวัล Quality Award 2009 ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อะวอร์ดประจำปี 2552 ภายใต้คำขวัญ คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้ประกอบการ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เนื่องจากเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ประกอบการให้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้คำขวัญ คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม ขณะที่ นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ประเภท คือ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับการคัดเลือก 22 รางวัล โดยจากนี้ไปจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เลขาธิการ อย. กล่าวด้วยว่า หากผู้ประกอบการมีคุณธรรมและจริยธรรม จะช่วยลดปัญหาอันตรายที่ประชาชนอาจได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วย