เทศบาลพลับพลานารายณ์เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานที่เสร็จประชาชนพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 58 แผนโครงการเดินหน้าแล้ว 51 โครงการ ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยคณะกรรมการฯที่มาจากทั้งส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเมืองและการบริหาร โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ จำนวน 51 โครงการ จากทั้งหมด 108 โครงการ ซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ด้านการมีส่วนร่วม และการนำผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ และประชาชนร้อยละ 58 มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลฯ จากนั้น ในช่วงบ่าย นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2553-2555 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยมีประชาชนทุกภาคส่วนของท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เข้าร่วมประชุม อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีอาสาฯ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี สำนักงานประปาจันทบุรี สถานีอนามัย โรงเรียน และผู้นำชุมชน เป็นต้น