สสจ.นราธิวาส จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุ สนับสนุนผู้สูงอายุ จัดตั้งชมรมเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และในปี 2552 และการประกวดชมรมผู้สูงอายุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวอีกว่า สำหรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัดจะทำพิธีมอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยชมรมผู้สูงอายุดีเด่นอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท อันดับ 2 เงิน 4,000 บาท อันดับ 3 เงิน 3,000 บาท และรางวัลชมเชย เงิน 2,000 บาท ภายในงานวันดังกล่าว ยังจัดให้มีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงนิทรรศการของชมรมผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2552 การแสดงการออกกำลังกายประยุกต์ของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตากใบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด