กรมควบคุมมลพิษ ขยายผลระบบการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตน้ำเสีย 6 แห่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ ขยายผลระบบการจัดการน้ำเสียในชุมชนไปสู่พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตน้ำเสีย 6 แห่งทั่วประเทศ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งในประเทศไทยนั้น มีระบบบำบัดน้ำเสียกระจายอยู่กว่า 100 แห่ง แต่การดำเนินงานในชุมชนหลายแห่ง ยังขาดจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ประยุกต์และพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน รวมถึงพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ให้มากขึ้น ด้วยการติดตามประเมินผลการทำงานและประเมินคุณภาพของน้ำ โดยระบบการพัฒนาดังกล่าว หลังจากมีการนำร่องในการบำบัดน้ำเสียและได้ผลเป็นที่น่าพอใจที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์แล้ว กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต 6 แห่ง ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำลำตะคอง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลงนามความร่วมมือดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบจัดการน้ำเสียชุมชน ด้วยการสนับสนุนและให้ความรู้ ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงทำการเผยแพร่ความสำเร็จในการจัดการรระบบน้ำเสียในชุมชนต่อชุมชนอื่นๆ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำของประเทศ