จ.ตาก จัดสัมมนาสร้างผู้นำต้นแบบ บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตาก ประชุมสัมมนาโครงการ "สร้างผู้นำต้นแบบที่ดี เพื่อการบริหารราชการตามหลักธรรมมาภิบาล วันนี้ (12 พ.ค.52) เวลา 09.00 น. นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ "สร้างผู้นำต้นแบบที่ดี เพื่อการบริหารราชการคามหลักธรรมมาภิบาล ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จำนวน 60 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดตาก ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการ ทั้งระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานราชการในการอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นำของส่วนราชการ ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายดงกล่าวได้ ผู้บริหารหรือผู้นำ จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน ให้ทันต่อความต้องการของประชาชนและสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และตระหนักว่า ผู้บริหารหรือผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นแบบอย่างให้ผู้ร่วมงานยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและจะได้รับความเชื่อถือมากขึ้น จังหวัดตาก จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จัดทำโครงการประชุมสัมมนา "การสร้างผู้นำต้นแบบที่ดี เพื่อการบริหารราชการตามหลักธรรมมาภิบาล ขึ้น เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาศึกษาคุณลักษณะ พฤติกรรมและบทบาทของผู้นำต้นแบบที่ดี เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดวัฒนธรรมในระบบราชการต่อไป การประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน ก.พ. ประกอบไปด้วยรองเลขาธิการ ก.พ. และกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ใช้เวลาการประชุมสัมมนาจำนวน 1 วัน นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม มีเมตตาธรรม มีคุณธรรม เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน โดยการแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน