ปศุสัตว์กำแพงเพชรจัดประกวดลูกโคผสมเทียม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปศุสัตว์กำแพงเพชรจัดประกวดลูกโคผสมเทียม ภายในงานวันเกษตรกรและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2552 นายอัมพล ไพรสุวรรณา ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรกรและของดีจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 13 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนครชากังราว โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการประกวดลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม สายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ และสายพันธุ์อเมริกาบราห์มัน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานผสมเทียม และน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูโคแต่ละสายพันธุ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการเลี้ยงโค ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคด้วยกัน โดยมีผู้สนใจแต่ละอำเภอได้ส่งโคเข้าร่วมประกวด และผลจากการประกวดลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มัน อันดับที่ 1 ได้แก่ นายเฉลย นวลโตนด อ.ลานกระบือ อันดับที่ 2 นายวินัน เผ่าคง อ.เมือง และอันดับที่ 3 นายบุญยีน พุทธา อ.ปางศิลาทอง ส่วนโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ อันดับที่ 1 นายชม รักษ์สิงห์ อ.ลานกระบือ อันดับที่ 2 นายสนอง ไชยานุกูล อ.ทรายทองวัฒนา และอันดับที่ 3 นายสำเริง หอมรู่น อ.พรานกระต่าย