ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 11 พ.ค.2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตรากระบวนพร้อมเทพี จากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านพลับพลา พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เสร็จแล้วกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงผ้านุ่งของพระยาแรกนาและการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตข้าวและเกษตรดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย เวลา 09.49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังแปลงสาธิตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อๆ ไป ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนกลุ่มองค์กรเครือข่ายการออมภาคตะวันออก 7 จังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการ รวมพลังเครือข่ายออมด้วยใจภักดิ์ 80 พรรษา องค์ราชัน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 - นายสมใจนึก เองตระกูล นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม ฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุและฆราวาส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) จำนวน 1 องค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต่อจากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายซลัคร ชีวเกษมสุข กับ นางสาวจารุวรรณ โชติเทวัญ นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง กับ นางสาววิภาดา สิงห์พิทักษ์ พันตรี สัญญา สาริบุตร กับ นางสาวณัฏฐ์พร บุนนาค และ นายอดิศร ศิริวัชรไพบูลย์ กับ นางสาวปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธ เวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลาธิการพระราชวัง นำ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คณะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีทั่วประเทศ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน และสมาชิกผู้รับนมสวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจนับเป็นปัญหาใหญ่ที่คนทั่วโลกต่างประสบกันถ้วนหน้า ประเทศไทยเราก็เช่นกัน โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้น การที่จะประคับประคองตนให้ผ่านพ้นปัญหาดังกล่าวไปได้นั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ความสามารถซึ่งจะทำให้พึ่งตนเองได้ อย่างหนึ่ง กับการรวมกันเป็นกลุ่มซึ่งจะทำให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นและพึ่งพาอาศัยกันได้ ดังที่ทุกคนได้รวมกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ อย่างหนึ่ง ถ้าสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์ใด มีความรู้ความสามารถดี และร่วมมือร่วมงานกันด้วยความเข้มแข็งและสุจริตจริงใจต่อกัน กิจการของกลุ่มของสหกรณ์นั้น ก็จะดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสที่ทุกคนได้มาประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการงานของตน ไม่ว่าเป็นงานด้านสหกรณ์ ด้านการเกษตร หรือด้านการบัญชี รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีแรกนาขวัญ ตลอดจนเข้ามาศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์นี้ จึงขอให้ทุกคนได้ตั้งใจพยายามศึกษาสังเกต และเรียนรู้ทำความเข้าใจสิ่งที่พบเห็นให้มาก จะได้นำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนากิจการงานของตนและของเพื่อนสมาชิกให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่ายอาคารโรงน้ำดื่มที่สร้างใหม่และอาคารศูนย์รวมนมที่ปรับปรุงใหม่ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ การผลิตถ่านแกลบที่ใช้ในการปรับปรุงดิน ที่โรงบดแกลบ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน้าอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ การผลิตสารเบต้ากลูแคน จากเซลล์ยีสต์ ที่ได้จากกระบวนการผลิตเอธทิลแอลกอฮอล์ ที่งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 15.03 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล 2009 (Yamaha Thailand Music Festival 2009) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เวลา 14.38 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้ - หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายนที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย และคณะกรรมการจัดกิจกรรมการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมรถเช่าไทย เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน โดยเสด็จพระกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ประทานพระอนุญาตให้ รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมเฝ้าด้วย - นางกาญจนา ชนะวันชัย ผู้จัดการโรงงานเข็มขัดนักเรียน เอส.เค. และ นายสมศักดิ์ ชนะวันชัย เฝ้าถวายเข็มขัดนักเรียนสำหรับประทานแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ตามพระอัธยาศัย - หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชุดที่ 30 นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชุดที่ 29 (วาระ พ.ศ. 2549 - 2551) เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 30 (วาระ พ.ศ. 2551 - 2553) เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนาม ส.ส. และเข็มกลัดกรรมการสมาคมฯ แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 30 ต่อจากนั้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.54 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประกอบพิธีสมรส ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ สิบเอกจริงใจ ชโลธร กับ นางสาว เสาวณี หอมรื่น นายโสฬส ประเสริฐแพทย์ กับ นางสาวทองปรางค์ จิยะจันทน์ นายสมยศ พร้อมพรชัย กับ นางสาวสุฑิฏา อ่างภาษี ร้อยตำรวจโท ณัฐนันท์ ขุนไกร กับ นางสาวเพชรวลัย ปาละพันธ์ นายทศพล แพ่งเกสร กับ นางสาวณัฏฐินี กุลวิทิต นายเจษฎา ยินดี กับ นางสาว ณ ภัทร กุยแก้ว