เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง แนะประชาชนประหยัดอดออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง แนะประชาชนรู้จักประหยัดอดออม และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พระครูศรีปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศในโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากการที่สังคมชนบท ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ซึ่งเป็นสังคมของการบริโภค ทำให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อ รายได้ไม่พอรายจ่าย สินค้าราคาแพง ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาความเดือดร้อน สำหรับสังคมของชาวพุทธ หากใช้ธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต คือรู้จักขยันหาทรัพย์ในทางสุจริต รักษาทรัพย์สินที่ได้ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คบคนดีมีศีลธรรม และใช้ชีวิตในทางที่พอเหมาะพอควร ก็จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง กล่าวด้วยว่า สำหรับคนไทยแล้วถือว่ายังโชคดีกว่าอีกหลายๆ ประเทศ เพราะประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริต่างๆ ล้วนเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทย และโดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน หากประชาชนทุกคนน้อมนำมาปฏิบัติ จะไม่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง