ทีเซลส์ สนับสนุนงานวิจัยชีววิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เชิญชวนนักวิชาการร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่พาณิชย์และงานวิจัยต่อระบบสุขภาพ โดยจะให้ทุนสนับสนุนและผลักดันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ นายจรัญ จักรวาลชัยศรี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย หรือ ทีเซลส์ กล่าวว่า ทางหน่วยงานต้องการส่งเสริมและต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยต่อยอดที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อระบบสุขภาพและเศรษฐกิจในองค์รวม จึงขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยมายังทีเซลส์ โดยจะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเชิงธุรกิจและจะนำผลการศึกษาดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ทุนสนับสนุนโครงการให้เกิดผลเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป ทั้งนี้โครงการวิจัยที่นำเสนอจะต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการในประเทศไทยและผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาขั้นพื้นฐานแล้ว ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ภายใต้กรอบการวิจัย 2 กลุ่ม คือ การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับหลักการประเมิน จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม ความพร้อมทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ที่มาของนวัตกรรมและความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการเชิงธุรกิจ การลงทุน การตลาด ความสนใจของนักลงทุน โอกาสและระยะเวลาในการคืนทุน โดยสามารถส่งงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tcels.or.th โทร.0-2644-5499 ต่อ 142