วธ.จัดเวทีประชาคม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนท่าโสม จัดเวทีประชาคม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคบาท ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วันนี้ (9 พ.ค.52) ที่ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะ เดินทางเป็นประธานเปิดเวทีประชาคมการเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาทในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน จำนวน 30 กลุ่มเข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 63 ปี รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดแก่ชุมชนโดยทั่วไป นายธีระ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จะทำให้ชุมชนมีความตระหนัก และเข้าใจในหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 ประการ ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติให้พสกนิกรได้เห็นเป็นแบบอย่างเสมอมา และเมื่อชุมชนนำหลักธรรมดังกล่าวไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตามแล้ว ก็จะเป็นการเสริมสร้างให้พลังของสังคมไทยเกิดความหนักแน่นและมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนได้เตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี