โพล ปชช.แนะนักการเมืองสมานฉันท์ก่อน

โพล ปชช.แนะนักการเมืองสมานฉันท์ก่อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจประชาชน อยากให้คณะกรรมการสมานฉันท์ มีความเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ ประชาชนคิดอย่างไร กับการสร้างความสมานฉันท์ในบ้านเมือง โดยผลสำรวจพบว่า ร้อยละ48.38 วิธีการที่จะทำให้เกิดความสมานฉันท์ คือ ลดทิฐิ หันหน้าเข้าหากัน เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน , ร้อยละ 58.33 เห็นว่า นักการเมืองจะทำให้ความสมานฉันท์ทางการเมืองเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรม , ร้อยละ 62.50 เห็นว่า คณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้น ควรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดการสมานฉันท์

ส่วน ร้อยละ 52.94 ควรเผยแพร่ความรู้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองให้ทุกคนได้ทราบ , ร้อยละ 51.28 ประชาชนทุกคน จะทำให้การปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรม , ร้อยละ 62.06 เห็นว่า คณะกรรมการที่รัฐบาล
ตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูปการเมือง ควรมีความเป็นกลาง ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

ขณะที่ ร้อยละ 45.16 เห็นว่า วิธีการที่จะสามารถช่วยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จได้ คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน ,ร้อยละ 54.05 ประชาชนทุกคน จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรม , ร้อยละ 44.47 เห็นว่า คณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน