กปภ.เปิดรับสมัครพนักงานเกือบ 100 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเกือบ 100 อัตรา นายทศพล ทิพรส รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 64 อัตรา และคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอีก 33 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร,สถาปนิก,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบริหารงานทั่วไป (นิติศาสตร์),นักบัญชี,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,พนักงานการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ และต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองแล้ว กรณีใช้คุณวุฒิเทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่า เป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. โทร 02-551-8907,02-551-8910 สำหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th