สกศ.เชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั่วประเทศ ประกวดเรียงความ "ครูดี ที่ฉันประทับใจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดเรียงความเรื่อง "ครูดี ที่ฉันประทับใจ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสถ่ายทอดและแสดงความรู้สึกของความรัก ความประทับใจ ที่มีต่อครูผ่านงานเขียนเรียงความ เผยแพร่ตัวตนของครูดีที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในอาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นการปลูกฝังความดีงามให้เกิดกับผู้เรียนอันเป็นการสร้างเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คุณสมบัติผู้เข้าประกวดเรียงความ ต้องเป็นเด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2552 โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับการศึกษาเป็น 3 ช่วงชั้น คือ 1. ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) เขียนเรียงความ มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท 2. ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เขียนเรียงความ มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท 3. ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ต้องส่งเรียงความ มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท ทั้งนี้ รางวัลแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค คือ 1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลางและภาคตะวันออก 3. ภาคใต้ และ 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีรางวัลชนะเลิศประเทศไทย ตามระดับช่วงชั้นดังกล่าว โดยช่วงชั้นที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มอีก 3,000 บาท ช่วงชั้นที่ 3 เพิ่มอีก 4,000 บาท และช่วงชั้นที่ 4 เพิ่มอีก 5,000 บาท การพิมพ์ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์ 25-30 บรรทัดต่อหน้า หากเขียนเป็นลายมือให้เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งใบสมัครและเรียงความไปที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซอง(ส่งประกวดเรียงความ เรื่อง ครูดี ที่ฉันประทับใจ) ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยถือวันที่ประทับบนตราไปรษณียากรต้นทาง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.onec.go.th หรือ www.icess.tu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 100, 112 หรือ 087-7857944 และ 02 -6689189 โทรสาร 02-2257517, และ 02-2264395