ก.ท่องเที่ยวฯ เร่งหาแนวทางปรับเปลี่ยนโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งหาแนวทางปรับเปลี่ยนโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาภายในประเทศ อย่างทั่วถึง ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ว่า เนื่องจากเรื่องนี้ กระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวใน 4 สาขา ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการครอบคลุม ถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาภายในประเทศ จึงมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เป็นโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ โดยมอบหมายให้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME BANK เป็นผู้อนุมัติวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย กรณีวงเงิน 5 ล้านบาท โดยไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ แต่ยังคง MLR ลบ 3 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สินเชื่อชะลอการเลิกจ้าง ในวงเงิน 50 ล้านบาท และสินเชื่อเอสเอ็มอีพาวเวอร์ในวงเงิน 50 ล้านบาท ซึ่ง สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณมายังกระทรวงการท่องเที่ยวฯ แล้ว 59 ล้านบาท โดยให้ SME BANK เป็นผู้จัดทำรายละเอียด ยื่นมายังปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในการพิจารณาจัดส่งไปยังสำนักงบประมาณ ในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว จะนำเสนอต่อ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงบทสรุปของโครงการว่า ขณะนี้ภารกิจการดำเนินงานได้เปลี่ยนไป หากจะให้ดำเนินโครงการต่อ จะต้องเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหม่ ทั้งนี้ หากรัฐบาลต้องการให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จะสามารดำเนินการในปี 2554 แต่ในช่วงระยะเวลา 2 ปีนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบได้