โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระยะที่ ๒

โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม  ระยะที่  ๒
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้จัดพิธีลงนาม

บันทึกความร่วมมือ "โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระยะที่ ๒" ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม พร้อมด้วย นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม และผู้แทน ๗ ห้องสมุดเครือข่าย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) / สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร/ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย / ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง วัดกลางราชครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้

เพื่อร่วมกันส่งเสริมการอ่านของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่มาใช้บริการ ภายใน มุมคุณธรรม เพื่อเผยแพร่สื่อองค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านห้องสมุดเครือข่าย ให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริม สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน และประชาชน ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการทำงานด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อไปในอนาคต


โดยจะมีการติดตามและประเมิณผลโครงการทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ มุมหนังสือคุณธรรม ของเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ