เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีมีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี ก่อนครบกำหนดปล่อยตัว นายสมชาย วิมานศักดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2552 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการวันพบญาติใกล้ชิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย ได้มีโอกาส รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ อันเป็นางความเข้าใจอันดี และ สร้างความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งคลายความกังวล ความเครียด ของผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนา ปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดี และพร้อมกลับตัว - กลับใจ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ ภายหลังพ้นโทษ โดยการจัดวันพบญาติใกล้ชิด ของเรือนจำจังหวัดจันทบุรี กำหนดสถานที่ไว้ที่บริเวณ โรงยิม แดน 8 สำหรับญาติที่จะเข้าเยี่ยม ต้องเกี่ยวดองเป็นญาติผู้ต้องขังดังนี้ คือ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง รวมทั้งบิดา-มารดา ของคู่สมรสผู้ต้องขัง อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน ญาติต้องแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย เปิดให้ญาติเยี่ยมใกล้ชิด วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม 2552 สำหรับญาติที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้แสดงความจำนงได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในวัน และ เวลา ราชการ