จ.สุโขทัย เตรียมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย เตรียมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัยกำหนดจัดงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรำลึกถึงวโรกาสที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ และปกครองแผ่นดินโดยธรรม ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข และร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข สำหรับอำเภอและเทศบาลให้ระงับการออกใบอนุญาตฆ่าสัตว์ การอนุญาตการพนันชนโค ชนไก่ กัดปลา หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นการทรมานสัตว์