สธ.เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั้งทางโทรศัพท์สายด่วนและทางเว็บไซต์ของกระทรวง นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า จากกรณีโรคดังกล่าวระบาดเข้าสู่บางประเทศในเอเชีย ทำให้ประชาชนมีความกังวลเรื่องการติดเชื้อ และโทรศัพท์สอบถามเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่อนข้างมาก ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยเปิดสายด่วน 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 0-2590-3333 และ 0-2590-1994 เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th และเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th ทั้งนี้ มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามา 30-50 สายต่อวัน ซึ่งคำถามที่พบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเดินทางไปประเทศต่างๆ ที่มีข่าวพบการระบาด รองลงมาคือเรื่องข้อมูลการระบาดและวิธีการปฏิบัติตัว ซึ่งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ จัดว่ามีความครอบคลุมทุกด้าน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนอย่างมาก