จ.นครศรีธรรมราช จัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ วันนี้ (4 พ.ค.52) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 พร้อมกล่าวรายงานถึงความเป็นมาการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 และวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 จำนวน 25-30 คน เพื่อเข้ารับการอบรมค่าย 3 ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการในสาขาคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและวิเคราะห์ เพื่อยกมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศต่อไป โดยการแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2552 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยมูลนิธิ สอวน. ได้มอบหมายให้ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์ 13 ศูนย์ ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. แล้วคัดเลือกครั้งสุดท้ายให้เหลือนักเรียน 4 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป