พม.ร่วมกับ มธ.สร้างตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างเพศ ผลักดันใช้ในองค์กร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างเพศ หวังผลักดันให้ภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในองค์กร นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายในงานสัมมนาหัวข้อการเมืองเรื่องระหว่างเพศ : มาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทั้งในภาคองค์กรและสังคม โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายระดับประเทศ เนื่องจากความเสมอภาคเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม ความเสมอภาคระหว่างเพศยังเป็นกระแสหลักการพัฒนาของโลก ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับสากลได้อย่างมั่นคง ด้าน นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้วางแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 3 ขั้นตอน คือ การส่งผ่านนโยบายการสร้างความเสมอภาคให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ การดำเนินการผ่านกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อผลักดันให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของประเทศ และสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างเป็นรูปธรรม