เนคเทค เปิดอบรม นศ.ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า หลังพบมีความต้องการบุคลากร 25,000 คนต่อปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนคเทค เปิดอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลังพบว่าภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากร 25,000 คนต่อปี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนคเทคได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือ Pre-สหกิจ โดยจะฝึกอบรมนักศึกษาก่อนจบการศึกษาปี 3 และปี 4 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และโทรคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมจริง รวมทั้ง ยังเป็นการลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมในการฝึกอบรม มั่นใจว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีงานรองรับอย่างแน่นอน เนื่องจากผลการสำรวจจากสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย พบว่า ยังต้องการบุคลากรด้านนี้อีกปีละ 25,000 คน ขณะที่บุคลากรด้านฮาร์ดดิสก์ดราฟและซอฟต์แวร์ยังมีความต้องการจำนวนกว่า 26,000 คนต่อปี ทั้งนี้ จะจัดอบรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคล 10 แห่ง เบื้องต้นจะนำร่องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจำนวน 175 คนในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนจะขยายสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ เนคเทคยังได้เตรียมเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ ที่มีชื่อว่า www.nectec.or.th/coop.edu เพื่อเก็บฐานข้อมูลลักษณะงานที่นักศึกษาต้องการเชื่อมโยงกับความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม โดยจะเปิดให้มาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อจับคู่ให้นักศึกษาทำงานได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง