รมต.นร.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชย์แก่กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชย์แก่กรมประชาสัมพันธ์ และรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551 เนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 76 ณ กรมประชาสัมพันธ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชย์แก่กรมประชาสัมพันธ์ และรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่76 ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ดีเด่นและเจ้าหน้าที่ตัวอย่างของกรมประชาสัมพันธ์ จากทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 18 คน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 3 คน ข้าราชการและลูกจ้างประจำตัวอย่าง จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่ดีเด่น จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง จำนวน 4 คน โดยข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร ครุฑทองคำ และเงินรางวัล สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ดีเด่นและเจ้าหน้าที่ตัวอย่างจะได้รับเข็มที่ระลึกพระอินทร์เป่าสังข์ทองคำ พร้อมกับเกียรติบัตร รวมทั้งได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 คน จากการพิจารณาจากรายชื่อหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกของภาครัฐหรือเอกชนที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน และการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กล่าวภายในพิธีฯว่า การทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ที่พิเศษ มีวิกฤติความขัดแย้งเกิดขึ้น สังคมมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่คาดหวังของประชาชน คือ บทบาทของข้าราชการที่จะต้องทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ความขัดแย้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อาจทำให้เสียกำลังใจ แต่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงไปสู่สังคมให้ได้ทราบ นอกจากนี้ ในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 76 ในวันนี้ ยังมีการเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงศ์มณฑา และนายเทพชัย หย่อง ภายใต้หัวข้อ 76 ปีกรมประชาสัมพันธ์ ทิศทางหรือบาทบาทที่คาดหวัง