จ.ราชบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ พ.ค.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัด จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวันฉัตรมงคลซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสำคัญของชาติและปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดพิธีดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ภายในศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในโอกาสนี้เชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วน ร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งมีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน พร้อมร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน