จ.แพร่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริพระพุทธศาสนา 4 8 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 4 8 พฤษภาคมนี้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ พลายเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น ระหว่างวันที่ 4 8 พฤษภาคม 2552 ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดงาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การบรรยายธรรมะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดคำขวัญร้อยแก้วร้อยกรอง การจัดนิทรรศการพระพุทธศาสนา การประกวดวาดภาพทางพระพุทธศาสนา การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านพระพุทธศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ การประกวดเล่าเรื่องพระพุทธประวัติ การประกวดเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการตักบาตร ทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ เลิก อบายมุข การเดินรณรงค์ การเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย