ในหลวง พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุหลวง ประดิษฐานสนามหลวง ให้พุทธศาสนิกชนบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุหลวง ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552 วันนี้ เป็นวันแรกของงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2552 ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุหลวง จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้อัญเชิญมาประดิษฐานยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พสกนิกรได้ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุหลวง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเมื่อเวลา 18.00 น.พระพรหมเมธี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพลตรีสนั่น กล่าวเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแก้ปัญหาที่รุมเร้าทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าศาสนาสามารถนำสันติสุขมาสู่สังคมโลกได้อย่างแท้จริง ด้านนางสาวศิริพร พนมวัน ณ อยุธยา 1 ในผู้เข้าร่วมงาน บอกว่า ศาสนาถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คิดดีทำดี ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็จะคิดหาทางออกแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการพุทธประวัติ การฝึกสมาธิ การบรรยายธรรม พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุหลวง จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพุทธศาสนิกชนสามารถมาร่วมงานได้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา