จ.ตราด เตรียมจัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เตรียมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 (2 พ.ค.52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และในปีนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคมอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และเวทีย่อยตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับจังหวัดตราด กำหนดจัดพิธีฉัตรมงคลและพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยเริ่มพิธีเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป การแต่งกายข้าราชการชุดปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาว ประชาชน ชุดนิยมไทยหรือชุดสุภาพ ส่วนในภาคค่ำ เริ่มเวลา 19.15 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด การแต่งกายชุดนิยมไทย ชุดสุภาพ และชุดประจำหน่วย โดยจะมีการจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง ผู้ร่วมพิธีทุกคนจะกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนและประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีวันฉัตรมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีถวายและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า \เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม\ โดยตลอดระยะ 60 ปี ของการครองสิริราชย์สมบัติที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้อุทิศเวลา และทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์ ความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไทยทั้งปวง เหล่าพสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคลรำลึกเป็นประจำทุกปี