สวท. จัดงานคอนเสิร์ต "เสียงสวรรค์วันระชา ครั้งที่ 9 วันที่ 3 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดงานคอนเสิร์ต "เสียงสวรรค์วันประชา เพื่อสืบสานมรดกเพลงไทยให้คงอยู่ในสังคมไทยและประเทศไทย นางกุณฑลี บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของงานคอนเสิร์ต "เสียงสวรรค์วันประชา ครั้งที่ 9 ว่า เพื่อเป็นการสืบสานมรดกเพลงไทยให้คงอยู่เพื่อสังคมไทยละประเทศไทย ประกอบกับตรงกับวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 76 โดยส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มจัดงาน และได้ดำเนินการจัดงานมา 8 ครั้ง มุ่งมั่นที่จะเสนอรูปแบบการแสดงดนตรี การขับร้องเพลงและบรรเลงเพลงโดยบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และนักร้อง ศิลปินยอดนิยม ถ่ายทอดและสืบเจตนารมณ์ของบทเพลงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป อาทิ สุเท วงศ์กำแหง, ครูสุตจิด ดุริยประณีต , รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส และศรวณี โพธิเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจะนำสมทบกับกองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนร่วมชมการแสดง คอนเสิร์ต "เสียงสวรรค์วันประชา ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์