สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัดนครพนม มีสถานประกอบการต้องการแรงงานลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย นางสุจรรยา ศิริไชย จัดหางานจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ได้รวบรวมข้อมูลสถิติในระบบOnlineจากการจัดให้บริการจัดหางานในประเทศนำมาศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานของจังหวัดนครพนม พบว่าในเดือนเมษายนนี้นายจ้างในจังหวัดนครพนมมีความต้องการแรงงานลดลงถึงร้อยละ 50 โดยอาชีพที่นายจ้าง-สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด คือ ด้านอาชีพปฏิบัติงานในโรงงานและงานอาชีพพืนฐาน ซึ่งแรงงานใช้ความรู้ในระดับประถมศึกษามากที่สุดในช่วงอายุระหว่าง2529ปี,สำหรับด้านแรงงานนั้นมีผู้สมัครงานเพศชายลงทะเบียนมากกว่าเพศหญิงถึง2เท่าโดยผู้สมัครงานลงทะเบียนได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา ปวส. ปวช และปริญญาตรี ตามลำดับด้านการบรรจุเข้าทำงานนั้น ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุเข้าทำงานเพียงร้อยละ9.7ของผู้สมัครงาน ทั้งหมด โดยเพศหญิงได้รับการบรรจุเข้าทำงานมากกว่าเพศชาย ถึง2เท่า ตามตำแหน่งงานว่างในอาชีพงานพื้นฐาน งานบริการ พนักงานขาย และเสมียนตามลำดับ สำหรับความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงานในจังหวัดนครพนมนั้น มีสาเหตุปัจจัยในหลายด้าน เช่น คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่นายจ้างกำหนด เช่น ต้องมีประสบการณ์ หรือต้องมีทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านภาษาอังกฤษ หรืองานบางตำแหน่งที่ต้องการ ผู้ที่มีความสามารถวิชาชีพเฉพาะ เช่น วิศวกร ก็หาผู้สมัครงานได้ยาก และในขณะนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันตกต่ำย่ำแย่ นายจ้าง-สถานประกอบการจึงลดจำนวนแรงงานลงเนื่องจากไม่สามารถต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้