ศูนย์เยียวยาฯ ปัตตานี สรุปความช่วยเหลือ ต.ค.2551- เม.ย. 2552 กว่า 81 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เยียวยาฯ ปัตตานี สรุปความช่วยเหลือ ต.ค.2551- เม.ย. 2552 กว่า 81 ล้านบาท นายยุทธเดช ยังอภัย หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจ.ปัตตานี และส่วนราชการที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี(31 พ.ค.2548) ได้สรุปความช่วยเหลือประจำเดือน เม.ย. 2552 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2551 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2552 ดังนี้ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ปัตตานี ให้ความช่วยเหลือ ด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน และด้านส่งเสริมอาชีพเร่งด่วน จำนวน 278 ราย เป็นเงิน 30,398,423 บาท สำนักงานยุติธรรม จ.ปัตตานี ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตและกรณีบาดเจ็บ จำนวน 342 ราย เป็นเงิน 13,112,987 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ กรณีพิการ และกรณีทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 371 เป็นเงิน 4,940,538 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปัตตานี ช่วยเหลือประเภทเงินสงเคราะห์ เงินฟื้นฟู เงินยังชีพและเงินอุดหนุน จำนวน 1,623 เป็นเงิน 27,156,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 626 ราย เป็นเงิน 5,749,000 บาท และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปัตตานี ช่วยเหลือประเภทเงินช่วยเหลือเพื่อการประกอบอาชีพหรือชดเชยรายได้จากการเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 106,200 บาท รวมความช่วยเหลือของทุกส่วนราชการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 81,463,148 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ จ.ปัตตานี (ศาลากลางจ.ปัตตานี) โทร. 0-7333-6849 ในวันและเวลาราชการ