จ.อุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2552 นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552 โดยให้ถือว่าเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมอบหมายให้สำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด เพื่อแจ้งให้วัดทุกวัดในเขตปกครองจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ให้ทุกวัดจัดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ความสามัคคีเพื่อความสันติสุข และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมการสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน การจัดนิทรรศการ และการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาของ 9 อำเภอคณะสงฆ์