ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ - ชาวพะเยาและเชียงรายสืบสานสะล้อ ซอ ซึง ล้านนาตะวันออก

ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ - ชาวพะเยาและเชียงรายสืบสานสะล้อ ซอ ซึง ล้านนาตะวันออก
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

 

สำนักงานวัฒนธรรมพะเยา และเชียงรายได้ร่วมกันจัดงาน “อนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์สะล้อ ซอซึง ดนตรีล้านนาตะวันออก” จาก 4 จังหวัดได้แก่เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านดนตรีล้านนา ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภูมิปัญญาด้านดนตรีล้านนา

โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ถือเป็นกลุ่มจังหวัดต้นกำเนิดของล้านนา มีมรดกภูมิปัญญาด้านดนตรีล้านนา อันทรงคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปินภูมิปัญญาสะล้อซอซึง 

ซึ่งนับวันที่จะลดจำนวนน้อยลง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านดนตรีล้านนา ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภูมิปัญญาด้านดนตรีล้านนา

นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาต่อยอดเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิปัญญาด้านดนตรีล้านนา 

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาชุมชนสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงที่มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีไหว้ครู  กิจกรรมเสวนา และกิจกรรมศึกษาดูงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง พ่อครู แม่ครู และการแสดงดนตรีสะล้อ ซอซึง ดนตรีล้านนาตะวันออกจาก 4 จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน