กรมป่าไม้ จัดโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ จ.ตาก และสุโขทัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป่าไม้ จัดโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.สุโขทัย ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนพลังงาน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย รวม 2,026 ไร่ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ไร่ละ 500 บาท และได้รับกล้าไม้โตเร็ว จำนวน 400 ต้น/ไร่ สำหรับที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เขตนิคมสหกรณ์ หรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัย รวมทั้งที่ดินราชพัสดุ หรือที่ดินเช่า โดยผู้สนใจ ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โทรศัพท์ 0-5589-4076 และที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุโขทัย โทรศัพท์ 0-5561-3352 ภายในวันนี้ (30 เม.ย.52)