กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมเยาวชนใน 5 จชต. หลักสูตร ศาสนธรรม นำสันติสุข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดอบรมเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ศาสนธรรม นำสันติสุข ตามโครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุรินทร์ เสถียรมาศ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรมนำสันติสุข ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สงขลา ซึ่งมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 รุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน นายสุรินทร์ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้หารือกับนักวิชาการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรราชการในพื้นที่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำโครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุข ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 โดยเน้นการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเยาวชนโดยใช้พื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นจุดแข็งของสังคมพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นเนื้อวิชาหลัก และมุ่งให้ความรู้ในแง่กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และฝึกทักษะอาชีพ กีฬา และอื่นๆ ซึ่งเป้าหมายคือเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายและไม่หลงผิด สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 6 ทางศูนย์ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประสานไปยังชมรมอิหม่ามในแต่ละอำเภอเพื่อส่งตัวแทนเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม ในการอบรมมีกิจกรรมภาคศาสนา กฎหมาย และฝึกอาชีพ กิจกรรมเด่นคือ กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (การเสวนากลุ่มย่อย) กิจกรรมอาชีพประมงน้ำจืด ฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และคอมพิวเตอร์ โดยตลอด 5 วันของการฝึกอบรม เยาวชนจะได้รับการดูแลจากทีมวิทยากรกระบวนการที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ได้รับเกียรติบัตรสองด้านได้แก่ ด้านอาชีพ และด้านหลักสูตร ว่าเคยผ่านการอบรมกับกรมคุ้มครองสิทธิฯ และเมื่อกลับไปในชุมชน กลุ่มเยาวชนดังกล่าวก็จะได้รับการดูแลและประสานงานต่อเนื่อง ในเรื่องโครงการที่ส่งเสริมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมสิทธิฯ และสามารถนำเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้ในการดำรงชีวิตในพื้นที่ และร่วมพัฒนาชุมชนตนเองต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง