สำนักข่าวเวียดนาม ศึกษาดูงานด้านข่าวกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะของรองอธิบดีสำนักข่าวเวียดนาม ศึกษาดูงานด้านข่าวกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายรัตนบุรี อติศัพท์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะของ นายเหงียน ดุค ลอย รองอธิบดีสำนักข่าวเวียดนาม มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนข่าวกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวเวียดนาม ที่มีการร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วม JTC ไทย-เวียดนามผ่านไปแล้ว 6 ครั้ง โดยครั้งที่ 6 จัดที่กรมประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 27 เมษายน -1 พฤษภาคม 2552 ซึ่งการมาเยี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ และ สทท.เชียงใหม่ และงานด้านเทคนิค เพื่อเป็นแนวทางร่วมในการพัฒนาข่าวร่วมกันต่อไป รองอธิบดีสำนักข่าวเวียดนาม กล่าวว่า สำนักข่าวเวียดนามมีเจ้าหน้าที่กว่า 2 พันคน มี 27 สาขาทั่วโลก และ 64 สาขาในประเทศ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ การได้ร่วมมือกับสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นับเป็นโอกาสดี และจะพัฒนาขยายความร่วมมือกันหลายด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียน ในการมาศึกษาดูงานกรมประชาสัมพันธ์และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครั้งนี้ สำนักข่าวเวียดนาม มีการแลกเปลี่ยนภาพข่าว ภาพเคลื่อนไหว มีการทำ Webpage Link ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต